Dictée des mots

Dictée des mots (n)

Nghe những từ vựng có chứa "n" và điền từ vào ô trống

Dictée des mots partie 1

Nghe những từ vựng và điền từ vào ô trống

Dictée des mots partie 2

Xem hình ảnh những từ vựng và điền từ vào ô trống

Associez images et mots - Les Couleurs

Ghép đôi từ về màu sắc với hình ảnh tương ứng

Associez images et mots J/G/Ge)

Ghép đôi từ và màu sắc tương ứng

DAssociez audios et images - Le Corp

Ghép đôi từ được nghe với hình ảnh tương ứng chủ đề Cơ Thể

DAssociez audios et images - Le Corp

Ghép đôi từ được nghe với hình ảnh tương ứng chủ đề Cơ Thể

Dictée des mots (n)

Nghe những từ vựng có chứa "n" và điền từ vào ô trống

Dictée des mots partie 1

Nghe những từ vựng và điền từ vào ô trống

Dictée des mots partie 2

Xem hình ảnh những từ vựng và điền từ vào ô trống